Systemy ISO PN-N 18001:2004 OHSAS 18001


Główną ideą skłaniającą do opracowania norm Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (SZBiHP) była koncepcja zrównoważonego rozwoju traktująca ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracy pracowników na równi z ochroną środowiska i działalnością gospodarczą firmy.

 

W 1996 roku Brytyjski Instytut Normalizacyjny (BSI) opracował normę BS 8800 mającą charakter poradnika ułatwiającego skuteczne przewidywanie i zapobieganie występowaniu okoliczności narażających pracowników na utratę zdrowia lub życia oraz przeciwdziałanie chorobom zawodowym. Komitet Techniczny Międzynarodowej Organizacji ISO również podjął decyzję o opracowaniu międzynarodowych norm ISO serii 18000 dotyczących wdrażania SZBiHP we wszystkich przedsiębiorstwach. Prace te zostały jednak wstrzymane w uwagi na duży stopień zróżnicowania wymagań prawnych dotyczących bhp w poszczególnych państwach. Funkcjonują jednak normy opracowane przez poszczególne jednostki krajowe, wśród nich znajduje się Polska Norma PN-N 18001.
Celem SZBiHP jest osiągnięcie ciągłej poprawy skuteczności działań zmierzających na rzecz bhp poprzez określenie wymagań dotyczących funkcjonowania SZBiHP.

W roku 2000 ukazała się PN-N 18002 - zawierają ogólne wytyczne oceny ryzyka zawodowego a drugie wydanie normy PN-N 18001 zawierającą wymagania dla SZBiHP została ustanowiona w 2004 roku.

Z kolei różne światowe Jednostki Certyfikujące stworzyły specyfikację Occupational Health and Safety - OHSAS odnosząca się do systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. OHSAS to wymagania zgodne ze strukturą wymagań ISO 9001 i ISO 14001.

Różnice pomiędzy OHSAS 18001 a PN-N 18001 są niewielkie i dotyczą głównie podejścia do kwestii osób trzecich znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Firma może uzyskać Certyfikat zarówno na zgodność z wymaganiami OHSAS 18001:2007 jak i PN-N-18001:2004.

Istotą zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest nie tylko zapobieganie urazom pracowników i chorobom zawodowym, lecz dotyczy ono wszystkich zdarzeń powodujących straty w przedsiębiorstwie: od awarii sprzętu i urządzeń poprzez przestoje aż do ograniczenia możliwości uzyskania korzyści ekonomicznych z tytułu niskich stawek ubezpieczeniowych, brak konieczności wypłaty odszkodowań i pozytywnego wizerunku bezpiecznej firmy na rynku.

PN-N 18001 definiuje 20 obszarów zarządzania BHP m.in. monitoring wypadków, szkolenie kadry kierowniczej, środki ochrony indywidualnej, higiena pracy i ochrona zdrowia, bezpieczna technika, promocja bhp w przedsiębiorstwie, bezpieczeństwo poza pracą, przygotowanie planów na wypadek awarii, kontrola wewnętrzna itd.

Korzyści z wdrożenia SZBiHP wg PN-N 18001:

  • Ustalenie celów zarządzania bhp
  • Planowanie działań w zakresie bhp
  • Opracowanie podstawowych dokumentów
  • Identyfikację zagrożeń i ich ocenę
  • Kontrolowanie poziomu ryzyka oraz podejmowanie działań profilaktycznych odpowiednich do stopnia zagrożenia
  • Dokonanie formalnej oceny realizacji celów polityki bhp
  • Obniżenie składek ubezpieczeniowych
  • Łatwiejsze pozyskiwanie poszukiwanych pracowników dzięki renomie przedsiębiorstwa skutecznie dbającego o zdrowie swoich pracowników
  • Zmniejszenie ilości i uciążliwości wizyt PIP

Prowadzimy kompleksowe wdrożenia PN-N 18001:2004 OHSAS 18001:2007, szkolenia, audity wewnętrzne.

Copyrights 2015 CDJ | Wykonanie: euforino-strony www!