Systemy ISO ISO 26000 / SA 8000

SA 8000 Odpowiedzialność Społeczna Biznesu / ISO 26000

ISO 26000

28 października 2010 r. Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna (ISO) po ponad 5 latach pracy w gronie ekspertów z 99 krajów opublikowała normę ISO 26000.

Ma ona zastosowanie do wszystkich organizacji – publicznych, prywatnych i non-profit - niezależnie od ich wielkości i lokalizacji, działających w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Nie ogranicza się do społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

ISO 26000 jest jednym z trzech dokumentów rekomendowanych przez Komisję Europejską przedsiębiorstwom europejskim do wdrożenia odpowiedzialności społecznej. Rekomendacja ta jest zawarta w komunikacie Komisji zawierającym odnowioną strategię UE na lata 2011-2014 dotyczącą społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

ISO 26000 zawiera wytyczne dotyczące odpowiedzialności społecznej zdefiniowanej jako odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, które

 • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa,
 • uwzględnia oczekiwania interesariuszy (osób lub grup, które są zainteresowane decyzjami lub działaniami organizacji),
 • jest zgodne z mającym zastosowanie prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania,
 • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej działaniach podejmowanych w obrębie jej strefy wpływów.

Nie jest normą systemu zarządzania ale zawiera elementy, które mogą być włączone do już istniejących systemów. Nie zawiera wymagań i nie jest przeznaczona do certyfikacji ani do zastosowania w celach regulacyjnych lub związanych z umowami. Ma natomiast ułatwiać organizacjom działanie w sposób odpowiedzialny społecznie, co staje się wymaganiem społeczeństw na całym świecie a nie jest tylko sprawą wyboru.

Polska Norma PN-ISO 26000 jest w trakcie opracowania w KT 305 ds. Społecznej odpowiedzialności.

SA 8000 Social Accountability 8000 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA


Społecznie odpowiedzialne zarządzanie przedsiębiorstwem

Certyfikat SA 8000 jest dla przedsiębiorstwa potwierdzeniem właściwego podejścia do kwestii zapewnienia sprawiedliwych społecznie warunków pracy, ochrony zdrowia pracowników, jak i przyjaznych środowisku warunków produkcji.

SA8000 jest wzorowana na normach ISO, obejmuje więc elementy wspólne dla większości systemów zarządzania. Audit certyfikacyjny na zgodność z SA8000 przeprowadzany jest zgodnie z procedurami auditowania CEPAA i z wytycznymi ISO Guide 62. Określają one jednoznaczne wymagania zarówno w stosunku do auditorów jak i samej metodologii przeprowadzania i raportowania wyników auditu oraz weryfikacji działań firmy w okresie ważności certyfikatu. Akredytowane jednostki certyfikacyjne muszą przestrzegać tych wymagań.


Wdrożenie i certyfikacja na zgodność z SA8000 przynosi określone korzyści:

 • Przywództwo
 • Wychodzenie na przeciw oczekiwaniom klientów (szczególnie dla firm sprzedających do Europy Zachodniej i do Stanów Zjednoczonych;
 • Zaangażowanie personelu w proces zarządzania firma
  Większe rozumienie sytuacji łańcucha dostawców i większa współpraca z dostawcami
  Większa integracja i uznanie firmy w społeczeństwie
  Wychodzenie na przeciw ruchowi odpowiedzialności biznesu promowanego przez Unię Europejską.
Copyrights 2015 CDJ | Wykonanie: euforino-strony www!