FSC FM – Certyfikat Gospodarki Leśnej i certyfikat Kontroli Pochodzenia FSC CoC

System FSC wyróżnia dwa rodzaje certyfikacji:

Certyfikat gospodarki leśnej FM (Forest Management) jest przewidziany dla właścicieli i zarządców obszarów leśnych. Lasy, którym przyznano ten certyfikat zarządzane są zgodnie z najwyższymi światowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz przy jednoczesnym zachowaniu zasad ekonomicznych prowadzenia gospodarki leśnej.

Jeżeli las posiada certyfikat FSC FM (FM/CoC) możemy mieć pewność, że między innymi:

 • unika się w nim stosowania pestycydów,
 • zachowuje się martwe drewno do naturalnego rozkładu,
 • ochrania się rzadkie gatunki fauny i flory,
 • dąży się do zachowania w stanie naturalnym części ekosystemów leśnych,
 • nie wprowadza się roślin obcego pochodzenia, a w szczególności roślin modyfikowanych genetycznie,
 • chroni się obszary o wyjątkowych walorach społecznych i przyrodniczych.

Certyfikat FSC FM/CoC umożliwia posiadaczowi sprzedaż produktów drzewnych (drewno użytkowe, choinki itp.) i niedrzewnych (żywice, owoce drzew leśnych

Certyfikat kontroli pochodzenia FSC CoC (Chain of Custody) jest z kolei przeznaczony dla przedsiębiorców branży drzewnej, papierniczej, handlowców, dystrybutorów, pośredników, drukarni, wydawnictw itp. Certyfikacja FSC CoC zapewnia, iż pochodzenie drewna zawartego w wyrobie jest znane i jednocześnie może być śledzone wstecz aż do miejsca jego pozyskania w lesie. Aby sprzedawać certyfikowany wyrób finalny, wszystkie firmy biorące udział w przerobie i handlu muszą posiadać certyfikaty kontroli pochodzenia produktu (CoC).
Podstawowym warunkiem spełnianym przez przedsiębiorcę ubiegającego się o certyfikat CoC jest zaopatrywanie się w certyfikowany surowiec na potrzeby swojej produkcji/handlu oraz posiadanie numeru certyfikatu nadanego przez jednostkę certyfikującą po przebytym pozytywnie audicie.

Indywidualny kod certyfikatu umożliwia zidentyfikowanie posiadacza certyfikatu w międzynarodowej bazie danych FSC.
Po spełnieniu ww. warunków przedsiębiorstwo może poddać się certyfikacji, polegającej na ocenie zgodności procedur stosowanych w przedsiębiorstwie ze standardami FSC określonymi w dokumencie: 

FSC-STD-40-004 v.3-0 – Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu

Certyfikację przeprowadza niezależna jednostka certyfikacyjna. Certyfikat FSC nadawany jest na 5 lat, w czasie których wymagane jest przebycie corocznych audytów weryfikujących.
Logo FSC rozpoznawalne na całym świecie, umieszczone na wyrobie stanowi wizytówkę dbałości o tereny leśne, ich wykorzystywanie i gospodarowanie.

Drugim systemem certyfikacji lasów oraz produktów drzewnych funkcjonującym w Europie jest PEFC (The Pan European Forest Certification Council).

Certyfikacja PEFC umożliwia oznaczenie i wprowadzenie na rynek produktów pochodzących z drewna certyfikowanego według standardów PEFC. Zarządzający lasami, żeby moc sprzedawać produkty oznaczone jako certyfikowane przez PEFC musi uzyskać certyfikat gospodarki leśnej, zaś przedsiębiorstwa przetwarzające i handlujące drewnem muszą uzyskać certyfikat kontroli pochodzenia produktu CoC. Firmy, które posiadają certyfikat kontroli pochodzenia produktu PEFC i chcą oznaczać swoje wyroby logiem PEFC muszą uzyskać odpowiednią licencję.

Główne korzyści wynikające z wdrożenia systemu FSC/PEFC to:

 • pozyskanie nowych rynków,
 • przewaga nad konkurencją,
 • zwiększenie przychodów,
 • poprawa wizerunku firmy,
 • zwiększenie zaufania klientów,
 • potwierdzenie, iż uzyskane produkty pochodzą z obszarów, gdzie prowadzona jest zasada prawidłowej gospodarki leśnej.
Copyrights 2015 CDJ | Wykonanie: euforino-strony www!