Systemy branżowe Znak CE

Wdrożenie i skuteczne utrzymywanie Zakładowej Kontroli Produkcji oraz wybór oceny systemu zgodności jest OBOWIĄZKOWY dla producentów wyrobów budowlanych. Posiadany certyfikat ISO 9001 może nie wystarczyć do spełnienia wymagań przez producenta wyrobu budowlanego.

Upoważnia producenta do oznaczania produkowanych przez niego wyrobów znakiem CE lub znakiem budowlanym.

Wdrożona Zakładowa Kontrola Produkcji pozwala na spełnienie wymagań:

 • Norm zharmonizowanych.
 • Europejskich aprobat technicznych.
 • Polskich norm.
 • Krajowych aprobat technicznych.

Posiadając wdrożony system ZKP otrzymują Państwo następujące korzyści:

 • Spełnienie wymogu prawnego.
 • Prawo do oznaczania swoich wyrobów znakiem CE lub B oraz wydania deklaracji zgodności.
 • Zwiększenie zaufania klientów.
 • Brak zagrożenia dotkliwą karą finansową, która może zostać nałożona przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • Standaryzacja procesów w firmie i wzrost morale załogi.
 • Redukcja kosztów funkcjonowania organizacji (poprawa jakości procesów).
 • Poprawa jakości wyrobów i wzrost bezpieczeństwa ich użytkowania.

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) wprowadzona została w dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich w celu ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (89/106/EWG) z 21 grudnia 1988 r. i oznacza zgodnie z definicją zamieszczoną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004r., nr 198, poz. 2041).:

„stałą wewnętrzną kontrolę produkcji, prowadzona przez producenta, której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania; system dokumentowania kontroli powinien gwarantować jednolitą interpretacje zapewnienia jakości i umożliwić osiągnięcie wymaganych cech wyrobu, efektywność działania systemu kontroli produkcji”.

CDJ oferuje Państwu profesjonalne wdrożenie wymagań ZKP w organizacji, dostosowanie istniejącego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001 (lub innego standardu) lub przejęcie odpowiedzialności za utrzymanie ZKP w organizacji (pełnimy funkcję Pełnomocnika ds. ZKP).

Wykaz norm wskazujących wyroby, które podlegają oznaczeniu CE:

 • Dźwigi
 • Jachty śródziemne i morskie
 • Urządzenia Radiowe
 • Maszyny
 • Materiały wybuchowe do użytku cywilnego
 • Nieautomatyczne urządzenia ważące
 • Przyrządy pomiarowe
 • Niskonapięciowe urządzenia Wyroby budowlane
 • Sprawność energetyczna chłodziarek i zamrażarek
 • Sprawność energetyczna kotłów wodnych
 • Środki ochrony indywidualnej ( w tym odzież robocza, maski, okulary i inne)
 • Urządzenia do użytku w atmosferach wybuchowych
 • Urządzenia ciśnieniowe i proste zbiorniki ciśnieniowe
 • Urządzenia spalające paliwa gazowe
 • Urządzenia medyczne
 • Urządzania w diagnostyce in vitro
 • Urządzania linowe do przewozu osób
 • Zabawki

Oferujemy Państwu naszą usługi w zakresie wprowadzenia oznaczenia CE na wyroby podlegające dyrektywom Nowego Podejścia. Wdrażamy również znak budowlany b (znak b) na wyroby budowlane, których nie można oznaczyć znakiem CE.

Copyrights 2015 CDJ | Wykonanie: euforino-strony www!