Systemy ISO ISO 14001:2004

Norma zarządzania środowiskowego - ISO 14001:2004


"Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju." Konstytucja RP art. 5
"Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie." Konstytucja RP art. 86

Z całą pewnością wprowadzenie norm serii ISO 14000 traktować należy jako swego rodzaju osiągnięcie cywilizacyjne. Tym bardziej, że nie zakładają one nierealnego przecież powrotu do natury, a jedynie upowszechniają dbałość i odpowiedzialność za środowisko w wymiarze zarówno lokalnym jak i regionalnym czy globalnym.

 Właściwe zdefiniowanie środowiska i określenie zasad takiego zarządzania działalnością środowiskową, by nie tylko je chronić przed degradacją, ale przede wszystkich uczynić doskonalszym, ma zupełnie inny rodowód.

Ujmując rzecz historycznie, pierwsze liczące się działania zmierzające do stworzenia dzisiejszej normy środowiskowej to przede wszystkim Konferencja Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro w czerwcu 1992r. na temat "Środowisko i rozwój", uznawana za początek "Ery ekologicznej".

Celem tej konferencji było: "...określenie nowego i sprawiedliwego partnerstwa globalnego poprzez stworzenie nowych poziomów współpracy między państwami, kluczowymi grupami stowarzyszeń i ludzi pracujących na rzecz uzgodnień międzynarodowych, które odzwierciedlają interesy wszystkich i chronią integralność globalnych systemów środowiskowych i rozwojowych, uznając integralny i współzależny charakter Ziemi, naszego domu".
Efektem konferencji stało się proklamowanie 27 zasad "Deklaracja z Rio" oraz zatwierdzenie przez 178 rządów tzw. Agendy 21 (Globalny Program Działań) - dokumentu prezentującego uzgodnione stanowisko stron, zmierzające do zmiany istniejących polityk w kierunku ustroju, który będzie sprzyjał rozwiązywaniu światowych problemów socjalnych, ekonomicznych i środowiskowych.

Rok 1992 to również powstanie tzw. "Karty Biznesu Zrównoważonego Rozwoju Międzynarodowej Izby Handlowej" (ICC Business Charter for Sustainable Development). Sygnatariusze Karty przyjęli 16 pryncypiów zarządzania ekologicznego jako wytyczne do działalności przedsiębiorstw. Pierwsze z Pryncypiów stawia określone priorytety ekologiczne przed korporacjami: "...Zarządzanie środowiskiem powinno znajdować się wśród najwyższych priorytetów korporacji jako kluczowy czynnik do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju; stworzyć politykę, programy i praktyki prowadzenia działań w sposób korzystny dla środowiska....".

Podstawowym zadaniem normy ISO 14001 jest wspomaganie działań związanych z ochroną środowiska oraz ograniczeniem i zapobieganiem zanieczyszczeniom, a kreowany w niej model systemu oscyluje w kierunku ciągłego doskonalenia. Norma ISO 14001 przyjmuje zasady systemu zarządzania wspólne z systemami jakości wg normy ISO 9001.

Rynek Unii Europejskiej, zwłaszcza tej sprzed 1-go maja 2004r, rozwijał się inaczej niż w krajach Europy Wschodniej. Dlatego w tych dwóch częściach kontynentu przedsiębiorcy mają różne podejście do systemów zarządzania środowiskowego (SZŚ).

W Unii certyfikaty ISO 14001 są od kilku lat standardem, traktowanym jako jeden z elementów rozwoju firmy. W Polsce nadal są one błędnie uważane za szczyt osiągnięć w dziedzinie zarządzania środowiskiem. Tymczasem SZŚ jak każdy system wymaga ciągłego doskonalenia i kontrolowania. W UE posiadanie certyfikatu nie jest żadnym argumentem przy przetargach czy działaniach marketingowych, jednak jego brak jest już znaczącym minusem i z reguły dyskwalifikuje firmę na starcie. Mimo że w ramach Unii znikają takie ograniczenia jak cła i kontyngenty, w handlu zagranicznym tworzą się nowe bariery właśnie związane z brakiem lub nieuznawaniem certyfikatów.

15 listopada 2004r Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004.

Na obszarze UE certyfikacja systemu z wymaganiami ISO 14001 jest traktowana jako krok do rejestracji w systemie EMAS, zaliczanym do najważniejszych instrumentów realizacji polityki ekologicznej Unii. Wspólnota już od początku lat 90. realizuje koncepcję uregulowania relacji między środowiskiem a gospodarką.

System ekozarządzania i audytu EMAS jest unijnym instrumentem wprowadzonym w życie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, mającym na celu zachęcanie różnych organizacji do ciągłego doskonalenia efektów działalności środowiskowej.

Firmy należące do EMAS mają obowiązek sporządzania deklaracji środowiskowych i ich publicznego udostępnienia, co korzystnie wpływa na wiarygodność firmy jako organizacji zmniejszającej negatywne wpływy na środowisko. Ponieważ właśnie zaufanie klientów jest coraz ważniejszym czynnikiem umożliwiającym uzyskanie przewagi nad konkurencją, stosowane w Unii SZŚ skupiają się na EMAS.

W EMAS III zezwala się na udział organizacji spoza Wspólnoty, która będzie mogła zarejestrować się w jednym z państw członkowskich, a jej system zarządzania środowiskowego będzie musiał zostać zweryfikowany i zatwierdzony przez weryfikatora akredytowanego w państwie członkowskim, w którym organizacja ubiega się o rejestrację. (AS)

Prowadzimy kompleksowe wdrożenia ISO 14001, szkolenia, audity wewnętrzne.

Copyrights 2015 CDJ | Wykonanie: euforino-strony www!